exclusive orchidee wellness logo officieel zwart

Privacyverklaring

Wellness Orchidee Exclusive (VOF), met zetel te Rijksweg 64 te 3650 Dilsen-Stokkem, KBO nummer 0665.744.751 (BTW BE0665.744.751) is de uitbater van Wellness Orchidee Exclusive of “wij” (Rijksweg 64 te 3650 Dilsen-Stokkem). wij verwerken uw persoonsgegevens en we zijn verwerkingsverantwoordelijke in termen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016). Deze privacyverklaring moet samen met ons cookiebeleid worden gelezen en zal u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bij vragen, klachten of verzoeken, contacteer ons of +324 69 16 41 64. U kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienencontact@apd-gba.be of per post (1000 Brussel, Drukpersstraat 35).

 

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ, WAARVOOR EN WAAROM MAG DAT?

BROWSER- EN SESSIEGEGEVENS VAN DE WEBSITEGEBRUIKERS

Wij verzamelen o.m. volgende browser- en sessiegegevens aan de hand van cookies, wanneer u gebruik maakt van onze website: het type internet browser, hoedanigheid van de gebruiker, taalvoorkeur, datum en tijd van uw bezoek, domeinnaam of website waarlangs u onze website heeft bereikt, aantal bezoeken, IP adres, gemiddeld gespendeerde tijd op onze website en de bezochte pagina’s. Meer informatie over de cookie-instellingen voor onze website vindt u in ons cookiebeleid.

 

Waarom (doeleinden)?

 • technisch en functioneel beheer van onze website (essentiële en functionele cookies)
 • evaluatie van de doeltreffendheid van onze website en opvolgen van het gebruik en/of surfgedrag van de gebruikers (analytische cookies)
 • marketing en interactie op sociale media via de website (marketing cookies en sociale media plug-ins)

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. aanbieden van een veilige en goedwerkende website (essentiële cookies)
 • uw toestemming (functionele, analytische en marketing cookies & sociale media plug-ins)
 

Voor de bewaartermijnen in het kader van cookies, zie ons cookiebeleid.

 

CONTACT-, FACTURATIE- EN LEVERINGSGEGEVENS

Wij verzamelen o.m. volgende contact-, facturatie- en leveringsgegevens wanneer u ons contacteert (telefonisch, per e-mail of via het contactformulier), een boeking doet (al dan niet via onze website) of gebruik maakt van onze diensten: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Waarom (doeleinden)?

 • antwoorden op uw vragen of verzoeken tot informatie onderhandelen of sluiten van overeenkomsten met u
 • verbeteren van onze diensten en/of producten & klantenservice
 • voldoen aan onze wettelijke en/of fiscale verplichtingen, zoals boekhouding, facturatie, etc

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • uw toestemming (m.i.v. uw verzoek tot informatie)
 • uitvoering van onze overeenkomst met u
 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. verbetering van onze diensten, producten en klantenservice
 • voldoen aan een wettelijke verplichting
 

Voorafgaandelijk aan bepaalde behandelingen, zal u ons informeren over uw gezondheid en/of fysieke toestand (via een intake-formulier). Deze informatie is noodzakelijk om de behandelingen veilig en correct te laten verlopen. Ook deze informatie wordt enkel gebruikt in het kader van onze diensten en de uitvoering van onze (diensten)overeenkomst met u

 

CONTACT- EN ANDERE GEGEVENS VAN ONZE LEVERANCIERS

Wij verzamelen o.m. volgende contact- en andere gegevens van onze leveranciers (en/of hun team) wanneer wij commerciële contracten met leveranciers onderhandelen en sluiten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Waarom (doeleinden)?

 • onderhandelen of sluiten van overeenkomsten met onze leveranciers
 • onderhouden van een commerciële relatie met leveranciers en ontvangen van hun diensten en/of producten
 • voldoen aan onze wettelijke en/of fiscale verplichtingen, zoals boekhouding, facturatie, etc.

Waarom mag dat (rechtsgrond)?

 • onze gerechtvaardigde belangen, m.n. beroep doen op diensten van derden
 • uitvoering van onze overeenkomst met u
 • voldoen aan een wettelijke verplichting
 
 
 

2. DIRECT MARKETING

Wij verwerken de persoonsgegevens van bestaande klanten en handelsrelaties voor direct marketing doeleinden van soortgelijke diensten en producten via e-mails. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang, m.n. de promotie van onze diensten, producten en evenementen (bestaande of nieuwe, gelijkaardige).

Voor direct marketing naar andere categorieën van personen zal hiervoor toestemming worden gevraagd voorafgaandelijk aan de verwerking van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij inschrijving op onze nieuwsbrief (opt-in) en na expliciete aanvaarding van deze privacyverklaring.

Elke betrokkene kan zijn toestemming voor alle doeleinden, m.i.v. direct marketing, op elk ogenblik intrekken of hiertegen bezwaar maken, door ons hiervan te informeren op: info@elaisawellness.com of 089/39.09.96 (zie ook verder).

Het ontbreken of intrekken van uw toestemming voor direct marketing zal geen negatieve gevolgen hebben op onze dienstverlening t.a.v. u noch op uw toegang tot onze website(tools).

 

3. BEWAARTERMIJN

Wellness Orchidee Exclusive bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden (zie hoger), tenzij een bijzondere (wettelijke, contractuele of andere) termijn toepasselijk is.

 

4. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Wellness Orchidee Exclusive zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Tenzij de wet of een rechterlijk bevel dit aan ons oplegt, zullen wij uw gegevens niet overmaken aan derden.

Wij doen soms wel beroep op de diensten van derden (zie hieronder), bijvoorbeeld voor het onderhoud en de hosting van onze website of voor marketing campagnes. Deze derden krijgen hierdoor soms toegang tot (bepaalde van) uw persoonsgegevens.

Wellness Orchidee Exclusive zal een verwerkingsovereenkomst (zoals bedoeld in artikel 28 van de AVG) sluiten met deze derden. Hierbij garanderen zij o.m. de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen nemen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen én uw gegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voorzien in deze Privacyverklaring.

Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers binnen de Europese Unie:

 • Personeel en medewerkers
 • Leveranciers van ondersteunende diensten, zoals: hosting, marketing, juridisch en boekhoudkundig advies, ICT

Uw gegevens zullen meegedeeld worden aan de volgende derde-ontvangers buiten de Europese Unie:

 • Google Analytics (Google LLC)
 • Google Ads (Google LLC)

De schriftelijke afspraken tussen Wellness Orchidee Exclusive en voormelde derde-ontvangers zijn te consulteren online op de support pagina van Google.

 

5. BESCHERMINGSMAATREGELEN

Wellness Orchidee Exclusive neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige en/of onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies alsook tegen ongeoorloofde verwerking, toegang of overdracht.

 

6. UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE DEZE UIT TE OEFENEN

M.b.t. uw persoonsgegevens heeft u, zonder enige kost, recht op:

 • toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en alle informatie i.v.m. de verwerking hiervan;
 • verbetering van onvolledige of niet-juiste persoonsgegevens;
 • wissing van uw persoonsgegevens en beperking van de verwerking ervan;
 • bezwaar tegen (alle of bepaalde doeleinden), opdat MU-VALLEY deze verwerking staakt;
 • intrekking van de door u eerder verleende toestemming;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een nieuwe verwerker en/of verwerkingsverantwoordelijke en,
 • neerlegging van een klacht bij de GBA (zie hoger).

Wanneer u ons geen toestemming wenst te geven of uw eerdere toestemming intrekt, is het mogelijk dat:

 • u geen toegang zal hebben tot (al) de tools van onze website,
 • wij u niet al onze diensten kunnen aanbieden,
 • wij hierdoor niet meer aan (al) onze contractuele verplichtingen t.a.v. u zullen kunnen voldoen.

Dit zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op basis van uw eerdere toestemming.

Om voornoemde rechten uit te oefenen, gelieve uw verzoek en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs over te maken aan Wellness Orchidee Exclusive per email op: info@wellness-orchidee.be. Wij zullen uw verzoeken in uitoefening van uw rechten zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen doorvoeren.

 

7. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Dit document werd voor het laatst aangepast 4 mei 2022. Wellness Orchidee Exclusive behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe tools op onze website of om aan wettelijke, contractuele en/of administratieve bepalingen te voldoen. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op onze website. Gelieve onze website dan ook regelmatig te willen raadplegen.